تجمع دانشگاهیان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین


 تجمع دانشجویان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین سه شنبه 2 آبان ماه مقابل دانشکده کامپیوتر