تجمع دانشگاهیان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین


تجمع دانشجویان در حمایت از مردم مظلوم فلسطین در تاریخ ۲ آبان مقابل دانشکده کامپیوتر برگزار شد.