سلسله جلسات یکشنبه‌های ازدواجی


با حضور: خانم دکترنغمه تقوی- دکترای روانشناسی- کارشناس صداوسیما-عضوهیات علمی دانشگاه وهیات مدیره انجمن جهانی روانشناسی مثبت

موضوع جلسات:

پیش از ازدواج

۱.باورهای مرتبط باعشق وارتباط۲.ملاک های شناخت۳.روابط سالم وپاتولوژیک۴.سنجش نیازها وبلوغ عاطفی،اجتماعی وجنسی
مسیرپیوند:

۱.سطح والگوی پیشرفت رابطه۲.شفاف سازی نقش ها،مرزها وبرنامه های پیشرو۳.تصمیم گیری های بالغانه۴.شروع نگارش کتاب ما(فراترازمن باتو)
پس ازازدواج

۱.راهبردهای نگهداشت وگسترش صمیمیت۲.پرورش توانمندی ها وشاداب سازی رابطه۳.حل تعارضات۴.شیوه های حل وفصل اختلافات


یکشنبه‌ها از ساعت ۱۳:۳۰ تا ۱۵:۳۰

مکان:سالن جابر دانشکده شیمی