سلسله جلسات یکشنبه‌های ازدواجی

✔️ مرکزفرهنگ خانواده و ازدواج دانشگاه‌صنعتی شریف برگزارمی‌کند:

"سلسله‌جلسات یکشنبه‌های ازدواجی"

👤با حضور: دکترشاهین فرهنگ

موضوع جلسه دوم: ازدواج موفق
 
📆یکشنبه ۲۹ آبان 
⏰ازساعت ۱۴ تا۱۷
📍مکان: سالن جابر دانشکده شیمی