محفل انس با قرآن کریم


محفل انس با قرآن کریم 

با قرائت آقای سیدمحمدحسین احمدی 

 

سه‌شنبه ۱۷ آبان‌ماه 

مسجد دانشگاه صنعتی شریف